2016 Tokyo Half the Sky by Kunimitsu Tsuburai

 

2016 Tokyo flyer front side

 

2016 Tokyo flyer reverse side

 

2016 Tokyo promo photo